چه طبیعت زیبایی ! واقعا اگر طبیعت نبود ما دیگه هوای سالم نداشتیم. طبیعت باما رفتار خوبی میکنه بنابراین ماهم باید بااون رفتار خوبی داشته باشیم نه اینکه با اون بد رفتاری کنیم.فرشته