چه رنگین کمان زیبایی!واقعا آدم کیف میکنه.نیشخنداز اون رنگین کمانی که بعداز باران بوجود میاید وخیلی زیبا است وقدرت خداوند رانشان میدهد.سوال