کاش وقتی آسمان بارانی است ، چشم را با اشک باران تر کنیم

 لبخندکاش وقتی که تنها میشویم ، لحظه ای را یاد یکدیگر کنیم . . .لبخند

منبع:آسمان بارانی